Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Добродошли на сајт Основног суда у Лесковцу


Набавка штампаног канцеларијског материјала

Јавна набавка  број : 9/2018

Позив и конкурсну документацију.

Рок за доставу понуде 27. 07.2018. г. до 12:30.

На основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласнк РС” бр. 124/2012, 14/215 и 68/2015), Основни суд у Лесковцу, упућује позив за доставлљање понуда за набавку канцеларијског и биро материјала ѕа годишње потребе Основног суда у Лесковцу.

ЈАВНИ ПОЗИВpdf

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама, члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке IV Су. бр. 22-28/2018 од 13.07.2018. године и Решења о формирању комисије за јавну набавку Су. VIII-24/18 од 19.01.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАpdf
Обавештење о привременом преносу надлежности

Дана 16. 04. 2018. године, в.ф. председника Апелационог cуда у Нишу, Драган Јоцић донео је одлуку о привременом преносу надлежности Основног суда у Косовској Митровици и Вишег суда у Косовској Митровици, због немогућности ових судова да поступају, на Основни суд у Лесковцу и Виши суд у Лесковцу.

Одлукаpdf

Споразумpdf
ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство правде Републике Србије огласило je Јавни конкурс за попуњавање радних места судијских приправника, који је објављен у Службеном гласнику РС, број 112/2017, дана 15.12.2017. године, којим је предвиђено да се у Основном суду у Лесковцу имају попунити три радна места судијски приправник.

Комисија за пријем приправника Основног суда у Лесковцу, на седници одржаној дана 04.07.2018. године у 14,00 часова, одлучујући у смислу члана 16., а у складу са мерилима одређеним чл. 6. Правилника о поступку пријема судијских приправника (“Сл. гласник РС”, број 92/2017), на основу примљених података о постигнутом успеху на пријемном испиту који је спровела Правосудна академија и претходно утврђених бодова на основу успеха кандидата на основним академским студијама, утврдила је коначну ранг листу кандидата за судијске приправнике.

Коначну ранг листу кандидата можете погледати овде: pdf

ПОЗИВАЈУ СЕ сви кандидати који су остварили право на заснивање радног односа у више судова за које су конкурисали, да се определе за један суд у коме ће засновати радни однос и да о томе без одлагања обавесте све судове за које су остварили право на заснивање радног односа.