Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Добродошли на сајт Основног суда у Лесковцу


Набавка електричне енергије

Набавка електричне енергије

Јавна набавка број: JN.br.4-2018

На основу чл.39. Закон о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 у 68/2015), чл.55. ст.1. тач. 2. и чл. 60. ст. 1. тач. 2 Закона о јавним набавкама, Основни суд у Лесковцу, упућује позив за достављање понуда за избор снабдевача електричном енергијом на ниском напону за годишње потребе суда у згради Основног суда у Лесковцу.

Понуда се сматра благвременом ако је наручиоцу поднета у року тј. 19. 03. 2018.,(до 12:30). Oдмах након истека тог рока пристипиће се отварању понуда у просторији бр. 204. у згради Основног суда у Лесковцу.

Јавни позивpdf

Конкурсна документацијаpdfУНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ
ПРАВДЕ У СРБИЈИ

IMG International

Овај програм представља програм институционалне подршке и подразумева како улагања у инфраструктуру судова, тако и унапређење рада судске администрације.Прочитај више

IMPROVING THE DELIVERY
OF JUSTICE IN SERBIA

This is an institutional support programme that will provide a combination of physical infrastructure support and provision for increased administrative capabilities.Read more..