Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Унапређење доступности правде у СрбијиУ оквиру пројекта “Унапређења доступности правде у Србији” можете погледати интерактивну информативну брошуру која се највећим делом бави активностима из компоненте “Унапређење рада судова и доступности правде”.

Takoђе, доступна је и пдф верзија брошуре.

Општи циљ програма:

Унапређење доступности правде и обнављање поверења јавности у правосуђе.

Трајање програма: новембар 2010. – новембар 2013. године

Донатор: Министарство спољних послова Краљевине Норвешке

Организација за реализацију: ИМГ International Management Group (www.img-int.org)

Кључни партнери на програму:

 • Oсновни и виши судови;
 • Високи савет судства;
 • Врховни касациони суд;
 • Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима (Савет за малолетничко правосуђе);
 • Министарство правде Републике Србије;
 • Правосудна академија;
 • Министарство рада и социјалне политике;
 • Републички завод за социјалну заштиту.

Опис програма:

Овај програм представља програм институционалне подршке и подразумева како улагања у инфраструктуру судова, тако и унапређење рада судске администрације. Сходно томе, програм ће са једне стране бити усмерен на пружање техничке помоћи, изградњу и израду докумената, а са друге стране на пружање одговарајуће обуке, подршку и успостављање одговарајућих процедура.

  Програм се састоји од 3 пројектне компоненте:

 1. Унапређење рада судова и доступности правде;
 2. Реформа система малолетничког правосуђа;
 3. Јачање капацитета Високог савета судства.

Пројектна компонента 1 | Унапређење рада судова и доступности правде:

Седам судова (виших и основних) из региона надлежности апелационих судова у Крагујевцу и Нишу одабрано је за израду модела за бољи приступ судовима и унапређен рад судова.

Одабрани су следећи судови: Виши суд у Нишу, Основни суд у Нишу, Виши суд у Пироту, Основни суд у Пироту, Основни суд у Лесковцу, Виши суд у Врању, Основни суд у Ужицу.

Специфични циљеви:

 • Унапредити слику о судовима како би представљали приступачније и поузданије правосудне институције;
 • Унапредити административне капацитете у судовима.

Пројектна компонента 2 | Реформа система малолетничког правосуђа:

Овај пројекат ће на националном нивоу подржати напоре Владе Републике Србије у реформи малолетничког правосуђа.

Специфични циљеви:

 • Унапредити систем малолетничког правосуђа у примени васпитних налога и посебних обавеза према малолетним учиниоцима кривичних дела;
 • Ојачати капацитет Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, као кључног покретача реформе система малолетничког правосуђа;
 • Побољшати положај малолетника лишених слободе;
 • Интензивирати примену посебних одредаба Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица о заштити малолетних лица као оштећених у кривичном поступку (Закон о малолетницима).

Пројектна компонента 3 | Јачање Високог савета судства:

Пројекат има за циљ пружање подршке Високом савету судства у јачању његове улоге као независне и аутономне правосудне институције.

Специфични циљеви:

 • Успоставити ефикасан поступак притужби странака и представити га јавности;
 • Успоставити ефикасан дисциплински поступак и представити га јавности;
 • Обезбедити висок ниво стручности у оквиру Административне канцеларије;
 • Унапредити информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и општу инфраструктуру ВСС;
 • Организовати добро опремљену штампану и дигиталну правну библиотеку.

Крајњи резултат програма:

Програм ће олакшати и поједноставити приступ правди за све, уз директан утицај на процес успостављања транспарентнијег, отворенијег и ефикаснијег правосудног система.