Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Судије


Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.
У Основном суду у Лесковцу судијску функцију обавља 37 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01.децембра текуће године за наредну годину.
Судије Основног суда у Лесковцу су:

Судије Основног суда у Лесковцу су:

СУДИЈЕ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
1. Судија Драгана Првуловић
2. Судија Горица Стојановић
3. Судија Савка Тодоровић
4. Судија Миливоје Милићевић
5. Судија Новица Димитријевић
6. Судија Зоран Стојановић
СУДИЈЕ ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
7. Судија Слободан Игрић
8. Судија Горан Станковић
9. Судија Оливера Станишић
10. Судија Сузана Младеновић
11. Судија Момчило Јовановић
12. Судија Викторија Стањевић
13. Судија Јован Стојановић
14. Судија Људмила Марковић
15. Судија Оливера Андрејевић
16. Судија Драгана Ранђеловић
17. Судија Мирољуб Цакић
18. Судија Небојша Лазић
19. Судија Сузана Арсић
20. Судија Божидар Јанковић
21. Судија Срђан Звездановић
22. Судија Сретен Буђић
23. Судија Нада Цакић
24. Судија Весна Цветковић
25. Судија Наташа Васиљковић
26. Судија Александар Перуновић
27. Судија Александар Гирић
28. Судија Јасмина Митровић
СУДИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА СПОРОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА
29. Судија Љиљана Башовић
30. Судија Александра Стевановић
СУДИЈЕ ВАНПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
31. Судија Александра Перишић
СУДИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
32. Судија Славица Ивковић-Станковић
33. Судија Драган Ивковић
ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ
34. Судија Часлав Рајковић
35. Судија Јелена Стаменковић
36. Судија Јелена Станковић